• +48 22 404 80 12
  • kontakt@expresstranslations.pl
  • Kameliowa 9, Warszawa

Postanowienia wstępne

1. ExpressTranslations mieści się przy ul. Fundamentowej 53 lok.12, 04-057 Warszawa. 

2. ExpressTranslations wykonuje tłumaczenia pisemne: zwykłe i przysięgłe oraz ustne: konferencyjne (konsekutywne) i kabinowe (symultaniczne) rzetelnie oraz starannie, zapewniając przy tym pełen profesjonalizm. 

3. ExpressTranslations wykonuje również inne usługi translatorskie, takie jak: uwierzytelnienia czy weryfikacje tekstów, w tym również korekty. 

4. ExpressTranslations zobowiązuje się do wykonania tłumaczenia, zgodnie z zaakceptowanymi przez ExpressTranslations i Klienta warunkami zlecenia, obejmującymi podany termin realizacji, warunki płatności, format pliku źródłowego oraz typ tłumaczenia.

Zasady rozpoczęcia współpracy

1. Przed realizacją zlecenia Klient zobowiązany jest do podpisania oraz przesłania mailem potwierdzenia zamówienia, w którym określone są wszelkie warunki dotyczące zlecenia. Powyższe potwierdzenie zamówienia może być również podpisane osobiście przez Klienta w siedzibie ExpressTranslations.

2. Za początek realizacji zlecenia uważa się datę dostarczenia podpisanego potwierdzenia  zamówienia.

3. ExpressTranslations przyjmuje zlecenia od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-17.00. W przypadku złożenia zamówienia na tłumaczenie po godzinach pracy, za początek realizacji zlecenia uważa się dzień następujący po dniu dostarczenia tych dokumentów od godz. 8.00 rano. W przypadku złożenia dokumentów w dni wolne od pracy za początek realizacji zlecenia uważa się pierwszy dzień roboczy następujący po tych dniach.

4. W szczególnych przypadkach ExpressTranslations ma prawo do realizacji zlecenia na innych warunkach, niż określone powyżej. Dotyczy to sytuacji określonych indywidualnie między ExpressTranslations a Klientem.

                                                                Wykonywanie tłumaczeń pisemnych

1. Jednostką rozliczeniową jest strona obliczeniowa.

a) dla tłumaczeń zwykłych liczy 1600 znaków ze spacjami.

b) dla tłumaczeń przysięgłych liczy 1125 znaków ze spacjami, według zasad określonych w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
2. Podstawą rozliczenia z Klientem jest liczba stron w gotowym tłumaczeniu. Liczba stron tłumaczenia zwykłego jest obliczana z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, a liczba stron tłumaczenia przysięgłego jest zaokrąglana do pełnej strony (zawsze w górę).

3. Obliczanie liczby stron tłumaczenia:

a) MS Word: za pomocą funkcji „Statystyka wyrazów”;

b) MS Excel i PowerPoint: zawartość jest przenoszona i liczona w MS Word;

c) inne formaty: według indywidualnych ustaleń;

d) tłumaczenia przysięgłe: według zasad określonych w odpowiednim rozporządzeniu

Ministra Sprawiedliwości.

4. Tłumaczenia przysięgłe są wykonywane z kopii lub na podstawie okazanego oryginału.
5. Cena tłumaczenia pisemnego nie obejmuje przygotowania tekstu do publikacji, które wymaga dodatkowej korekty.

6. Jeśli Klient wstrzyma realizację tłumaczenia w trakcie jego wykonywania, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia za rzeczywiście wykonaną pracę oraz do zwrotu innych kosztów poniesionych przez ExpressTranslations w związku z przygotowaniem do świadczenia zamówionych usług.

7. W przypadku tłumaczeń o szczególnym stopniu trudności, wymagających konkretnej wiedzy branżowej, wskazane jest przekazanie ExpressTranslations przez Klienta źródła fachowego słownictwa oraz umożliwienie konsultacji z przedstawicielem firmy.

                                                                    Wykonywanie tłumaczeń ustnych
1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został zamówiony i zgłosił się, aby wykonać pracę, do godziny, w której został zwolniony z wykonywania tłumaczenia, i obejmuje wszystkie ewentualne przerwy w tłumaczeniu (np. przerwy na posiłki, przerwy w spotkaniu, czas przejazdu tłumacza z Klientem).

2. Jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych są 4 godziny pracy tłumacza (tzw. blok).
3. Każdy rozpoczęty blok jest rozliczany jako cały (czterogodzinny) blok.

4. Fakt nieskorzystania z usług zamówionego tłumacza nie zwalnia Klienta z obowiązku poniesienia pełnych kosztów wynajęcia tłumacza.

5. W wypadku odwołania przez Klienta zamówionego tłumaczenia w dniu wykonania usługi lub w dniu poprzedzającym wykonanie usługi, Klient jest zobowiązany do zapłaty pełnej sumy wynagrodzenia.

6. W wypadku tłumaczeń wyjazdowych Klient jest odpowiedzialny za zorganizowanie wyjazdu dla tłumacza i ponosi koszty jego przejazdu, zakwaterowania i posiłków na miejscu tłumaczenia.

7. W razie konieczności dojazdu lub powrotu w dniu innym niż dzień tłumaczenia, ExpressTranslations zastrzega sobie prawo do naliczenia opłaty za czas spędzony przez tłumacza w podróży.

8. Wynagrodzenie za pracę tłumacza ustnego w dni wolne od pracy lub w nocy (od 22.00 do 6.00) wynosi dwukrotność normalnej stawki za tłumaczenie, a w soboty dodatkowo 50% stawki za tłumaczenie.

9. Klienci korzystający z usług ExpressTranslations zobowiązują się nie kontaktować się bez pośrednictwa ExpressTranslations z tłumaczami ustnymi ExpressTranslations pracującymi dla Klienta.

                                                          Odpowiedzialność i prawa autorskie
1. ExpressTranslations nie ponosi odpowiedzialności za błędny lub nieczytelny tekst oryginalny dostarczony przez Klienta, co za tym idzie błędy merytoryczne w tłumaczeniu.

2. ExpressTranslations nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą jakość i terminowość usług, lub przerwy i opóźnienia w świadczeniu usług wynikającego z przyczyn, na które nie ma wpływu, takie jak działanie siły wyższej, problemy techniczne (np. awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu, opóźnienia spowodowane przez firmy kurierskie, zniszczenie dokumentów przez pocztę itp.)

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza nie obejmuje błędów w tłumaczeniach wykonywanych w trybie superekspresowym. Klient zamawiający tłumaczenie w trybie superekspresowym przyjmuje ryzyko wystąpienia błędów w tłumaczeniu. ExpressTranslations jest jednak zobowiązane do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad tłumaczenia.

4. Majątkowe prawa autorskie do wykonanego tłumaczenia są przenoszone na Klienta bezpośrednio po uregulowaniu pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez ExpressTranslations.

                                                                                        Poufność
1. Z wyjątkiem materiałów powszechnie dostępnych (publikacje prasowe i internetowe, ogólnie dostępne akty prawne itp.), wszystkie dokumenty i materiały pomocnicze powierzane przez Klienta oraz treść spotkań tłumaczonych przez tłumaczy ustnych są traktowane jako poufne i nie są w żaden sposób udostępniane osobom trzecim.
2. Na życzenie Klienta ExpressTranslations może dostarczyć odrębny dokument stanowiący zobowiązanie do zachowania poufności.

                                                                                       Płatności

1. Po wykonaniu zlecenia ExpressTranslations wystawia Klientowi fakturę, którą należy opłacić w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. Zapłata dokonywana jest przelewem na rachunek konta bankowego określonego w fakturze, bądź osobiście w siedzibie ExpressTranslations, w przypadku zapłaty przez Klienta gotówką.

2. Dłuższy termin płatności jest możliwy przy podpisaniu umowy o stałą współpracę i/lub w przypadku uzgodnień indywidualnych.

3. W niektórych przypadkach, w szczególności przy dużych zleceniach, ExpressTranslations zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki w formie przedpłaty przed przystąpieniem do tłumaczenia tekstu.

4. Całkowita cena netto za realizację Zlecenia obliczana jest poprzez pomnożenie liczby przetłumaczonych stron obliczeniowych przez stawkę za stronę obliczeniową w danym terminie. Do stawki netto doliczany jest podatek VAT. Klient płaci za zlecenie cenę określoną jako kwota do zapłaty brutto.

5. Przed przystąpieniem do realizacji zlecenia możliwa jest wycena tekstu, ale jest ona jedynie szacunkiem, a podana za zlecenie kwota to cena orientacyjna, gdyż dokładna ilość stron wyliczana jest po przetłumaczeniu tekstu w języku przetłumaczonym. Wycena nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Klienta, jeśli liczba stron po przetłumaczeniu tekstu będzie się różnić od przewidywanych w wycenie.

6. W przypadku zleceń przesyłanych drogą elektroniczną, Klient zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia mailem lub telefonicznie  w ciągu 48 godzin.  W przypadku braku takiego potwierdzenia zlecenie uważa się za dostarczone i Klient nie ma podstaw do reklamacji z powodu nieterminowego dostarczenia tłumaczenia. ExpressTranslations nie ponosi odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostarczeniu gotowego tłumaczenia z przyczyn nie spowodowanych z winy ExpressTranslations.

                                                                                     Reklamacje

1. Klient ma prawo do reklamacji tłumaczeń, które według niego zawierają błędy. Reklamacje muszą być zgłoszone w formie pisemnej z wyszczególnieniem reklamowanych uchybień w ciągu 7 dni roboczych od daty wykonania tłumaczenia przez ExpressTranslations.

2. W przypadku wystąpienia błędów wskazanych przez Klienta, ExpressTranslations zobowiązuje się do ich poprawienia. Termin usunięcia błędów zależy od objętości tekstu oraz jego specyfiki, jak również od ilości wskazanych i uzasadnionych błędów. Jest on ustalany indywidualnie do każdego zlecenia.

3. Klient ma możliwość otrzymania rabatu w związku z wystąpieniem powyższych błędów. Rabat ten ustalany jest indywidualnie do każdego zlecenia.

4. ExpressTranslations nie przyjmuje reklamacji od tłumaczeń wykonywanych w trybach ekspresowym i superekspresowym.

                                                                           Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin obowiązuje Klienta od dnia złożenia zamówienia.

2. W szczególnych przypadkach ExpressTranslations może zastosować inne niż określone w regulaminie zasady współpracy.

3. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Warszawie.